Eliberarea certificatelor de stare civila

Eliberarea certificatelor de stare civila

 

Certificatele de stare civilã se elibereazã, la cerere, persoanei îndreptãţite, personal sau prin împuternicit cu procurã specialã, pe baza înregistrãrilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilã.

Cetãţenilor români cu domiciliul în România li se eliberează certificatul de stare civilã  în baza actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstã de peste 14 ani, care au act de identitate, solicitã şi primesc certificatul de naştere în nume propriu ori prin împuternicit cu procurã specialã iar cei care nu au avut niciodatã act de identitate, solicitã eliberarea certificatului de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre pãrinţi sau, dupã caz, de tutore, care semnează cererea.

În cazul persoanelor majore a căror naştere a fost înregistrată tardiv ca urmare a punerii în aplicare a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi după caz irevocabile, certificatul de naştere se elibereazã, la solicitarea titularului prin cerere adresată structurii de stare civilã din cadrul S.P.C.L.E.P./unităţii administrativ teritoriale care a efectuat verificãrile în dosarul privind înregistrarea tardivã a naşterii.

Cetãţenilor români cu domiciliul în strãinãtate şi cetãţenilor strãini ale cãror acte de stare civilã sunt înregistrate în ţarã li se elibereazã certificate pe baza paşaportului; dacã paşaportul este expirat, structura de stare civilã efectueazã verificãri la structura de evidenţã a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care cetăţeanul român este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilã se face în baza acestor verificãri şi a paşaportului expirat sau a titlului de cãlãtorie, dupã caz.

Cetãţenii români cu domiciliul în strãinãtate ale cãror acte de stare civilã sunt înregistrate în ţarã şi au paşaportul românesc pierdut/furat/deteriorat sau nu au avut niciodată paşaport românesc li se elibereazã certificate pe baza documentului valabil eliberat de autorităţile străine.

Persoanele arestate sau aflate în detenţie depun la serviciul de stare civilă pe raza caruia se află locul de detenţie cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administraţia locului de detenţie care certifică şi identitatea solicitantului.

Certificatul de naştere se elibereazã titularului actului sau reprezentantului legal, personal sau prin împuternicit cu procurã specialã.

Certificatul de cãsãtorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de cãsãtorie, cu menţiunile corespunzãtoare.

Certificatul de deces se elibereazã membrilor familiei sau altor persoane îndreptãţite