Acte necesare pentru contract de vanzare-cumparare

Acte necesare pentru contract de vanzare-cumparare

Actele necesare pentru întocmirea unui contract de vânzare-cumpărare imobil (apartament, casă, teren, etc) sunt următoarele:

– actele de identitate părţi (vânzători, cumpărători);

– actele de proprietate ale imobilului care face obiectul tranzactiei (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, etc);

– certificat fiscal pentru fiecare proprietar în parte eliberat de D.I.T.L. competent, din care să rezulte că pentru imobilul care face obiectul tranzacţiei, sunt toate taxele către stat plătite la zi;

– documentaţia cadastrală a bunului imobil;

– extrasul de carte funciară pentru autentificare care se obţine prin intermediul biroul notarial unde se semnează contractul de vânzare şi care este valabil 10 zile lucrătoare din ziua depunerii cererii;

– certificatul de performanţă energetică;

în cazul apartamentelor, adeverinţă de la Asociaţia de Locatari/Proprietari din care să reiasă ca pentru apartemntul care se înstrăineaza nu sunt datorii la întreţinere;

– ultima factură şi chitanţă de la energie electrică, precum şi pentru alte utilităţi la care este racordat imobilul.

În plus faţă de actele enumerate mai sus, în cazul persoanelor juridice mai sunt necesare şi următoarele acte:

– certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului a societăţii;

– actul constitutiv al societăţii;

– hotărâre A.G.A. din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la vânzare imobilului aflat în poprietatea societăţii şi împuternicrea administratorului pentru semnarea actului de vânzare-cumpărare

– certificat constatator valabil emis de Registrul Comerţului

Conform reglemetărilor actuale, originalul contractului de vânzare-cumpărare va rămâne în arhiva biroului notarial, iar părţilor li se vor elibera duplicate care au aceeaşi forţă probantă ca şi originalul, însă nu conţie semnăturile părţilor. În caz de pierdere a contractului de vânzare-cumpărare, părţile pot cere notarului public eliberarea unui nou duplicat.